کفاشیان: امیدوارم مانند سال گذشته دیگر نتیجه را به ژاپن واگذار نکنیم