برخی اقدامات نامناسب سازمان‌ها باعث افزایش مراجعه به کمیته امداد می‌شود