تغییر سرپرست فرمانداری جهرم هیچ ارتباطی با حادثه علی مطهری ندارد