مشاور وزیر صنعت و معدن برتشکیل صندوق حمایت از کارآفرینی زنان تاکید کرد