چهارمین نشست کمیته چهارجانبه راهبردی پناهندگان افغانستانی برگزار می‌شود