حذف بخش رمان از جشنواره داستان/ قزوین یکی از پایه‌های فرهنگی ایران است