97 درصد از تعهدات نگین خودرو تا کنون تحویل مشتریان شد