برگزاری دوره مطالعاتی آثار شهید مطهری در حوزه ایلام