منچسترسیتی با غلبه بر سوانسی مکان دومی خود را تثبیت بخشید