جامعه روحانیون باید در راستای وحدت و همدلی نیروهای اصولگرا گام بردارد