دولت از بازسازی آرامگاه خیام و فردوسی حمایت می کند