برای انرژی های نو در طرح حمایت از صنعت برق ظرفیت سازی شد