300 هزار چاه غیرمجاز در کشور فعال است/ تعیین تکلیف چاه‌ها با ۵ شرط