جزییات جلسه درخواست کنندگان استیضاح فانی با رئیس مجلس