ائمه جمعه جلوی انتقادات غیر منصفانه درباره مذاکرات را بگیرند