واریز ۲۱ میلیارد و نیم تومان به خزانه دولت در ٨ ماه گذشته