دیوان محاسبات از عملکرد دستگاه‌های متولی امور فرهنگی گزارش داد