تقاضای سقط درمانی و مراجعین نزاع در تهران کاهش یافت