جنگ‌ امروز خاورمیانه‌ به هیچ‌وجه مذهبی نیست/سیره پیامبر ‌(ص) تنها راه نجات انسان‌هاست‌