بازدید روزانه بیش از ۳هزار بازدید کننده از نمایشگاه قرآن