هنر روحانیت اجرای شیوه های کارآمد تبلیغی و تربیتی در جامعه است