دانشجویان ظرفیت‌های تئاتر دانشگاهی را به وجود می‌آورند