مدیرکل ارشاد مازندران بر ضرورت معرفی قرآن به شیوه درست به مردم تاکید کرد