(تصویر) نوشته تامل برانگیز محسن افشانی برای مامور پلیس!