ائمه جماعات انتقادهای غیرمنصفانه دیگران به مذاکرات را خنثی کنند