کوچک زاده: وجود جریان انحرافی در دولت سابق مصداق دروغگویی به مردم است