آغاز دومین روز مسابقات بین المللی قرآن با رقابت 25قاری و حافظ