طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» سه‌شنبه تصویب می‌شود