قوا در ریشه یابی فقر کمک کنند/ اشتغال و بیمه دو مقوله مهم