مدرسه سازی موجب افزایش عدالت آموزشی در کشور می‌شود