تبریزی ها نگران نباشند حقی ضایع شده باشد استیفا می شود