بررسی اشتغال معلولان در نشست کمیسیون اجتماعی با مقامات بهزیستی