معاون وزیر صنعت: تولید خودرو در کشور 20 درصد افزایش یافت