استخدام رشته شیمی در شرکت داروسازی واقع در استان تهران