ایجاد تشکل های قوی صنفی برای مهندسی کلان کشور از سیاست های وزارت بهداشت است