تقوی:اپوزیسیون دولت نیستیم/ جریان اصولگرایی پشت صحنه ندارد