جابه جایی 40 میلیون نفری مسافران در سال آینده/ لزوم افزایش 11 هزار واگن باری به ناوگان ریلی