اطلاعیه جدید درباره حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی