«تبدیل مدارس به قبرستان کامپیوترها» حاصل اجرای طرح هوشمندسازی بود