وال استریت ژورنال: اوباما باید اعراب و اسرائیل را متقاعد کند