نبود زير ساخت هاي فرهنگي دغدغه اصلي شهرستان جوانرود