ترکیه: واردات یک میلیون بشکه نفت در روز از شمال عراق