برگزاری همایش بزرگ روابط عمومی و رسانه در قیروکارزین