داعش در آستانه نابودی شهر باستانی تدمر سوریه+تصویـر