تعلل بانک مرکزی تولید را نابود می کند/ استنکاف بانک ها از کاهش نرخ سود تسهیلات