اسبابِ یک بازی شعاری/دستاورد «پیوست فرهنگی» نمایشگاه کتاب چه بود