وکلای عراق مصالح ملی و مردم را بر منافع شخصی ترجیح دهند