اولین سایت موزه گردشگری کشور در مشگین شهر ایجاد می شود