مقرر شد کمیته فوتسال لیست سرمربیان تیم ملی را به کمیته فنی و توسعه بدهد