بنای تغییرات زودرس نداریم/افراطی‌ها باید به حاشیه رانده شوند